Καρτέλα προϊόντος

1100300036


CheckMate CM-XL
(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol
Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων

Cydia Pomonella-Μηλοειδή

Συσκευασία: Σάκκος 200 τεμ.

περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Αχλαδόμηλα NASHI

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 10.2014 Τροποποίηση 3.2017 Φυλλάδιο Checkmate_γενικό_2.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.