Καρτέλα προϊόντος

1100300043


CheckMate Puffer CM(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol
αεροζόλ

Cydia pomonella-Μηλοειδή

Συσκευασία: Φιάλη Αεροζόλ

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Καρυδιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Αχλαδόμηλα NASHI, άλλες καλλιέργειες που προσβάλλονται από Καρπόκαψα

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 11.2016 Τροποποίηση 7.2017 Τροποποίηση 5.2021 Τροποποίηση 9.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Checkmate_γενικό_2.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.